1.1

Názov aktivity:
1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre

Všeobecný cieľ:
Inovácia existujúcich študijných programov cez zavádzanie nových metód vzdelávania (špecializované kurzy). Tieto interaktívne metódy vzdelávania majú za cieľ zatraktívniť študijný program a tak vytvoriť priestor pre získanie praktických vedomostí a zručností študentov.

Čiastkové ciele:

Inovácia a vytvorenie špecializovaných kurzov:

 • v študijnom odbore krajinárstvo
 • v študijnom odbore záhradníctvo
 • v študijnom odbore krajinná a záhradná architektúra

Pripraviť akreditačné spisy 3 bakalárskych študijných programov:

 • Arboristika v študijnom odbore krajinná a záhradná architektúra
 • Odpadové hospodárstvo v študijnom odbore krajinárstvo
 • Geografické informačné systémy v študijnom odbore krajinárstvo

1. Popis aktivity Inovácia študijných programov cez zavádzanie interaktívnych metód vzdelávania

3 odborné etapy riešenia:

 1.  Analýza potrieb praxe
 2. Príprava pedagogickej dokumentácie
 3. Pilotné overenie získaných vedomostí a zručností

2. Tvorba nových študijných programov ako požiadavka vedomostnej spoločnosti

2 odborné etapy riešenia:

 1. Príprava akreditačných spisov pre študijné programy I. stupňa
  – študijný program Arboristika
  – študijný program Odpadové hospodárstvo
  – študijný program Geografické informačné systémy
 2. Pilotné overenie realizácie novovytvorených študijných programov

Výstupy zo špecializovaných kurzov (publikácie na stiahnutie)

Kurz architektonickej tvorby  Výstup formáte PDF

Katalóg architektonických štúdií z kurzu záhradno-krajinného dizajnu Výstup formáte PDF