Aktivity projektu

1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre
Cieľom aktivity je inovácia existujúcich študijných programov cez zavádzanie nových metód vzdelávania (špecializované kurzy). Tieto interaktívne metódy vzdelávania majú za cieľ zatraktívniť študijný program, a tak vytvoriť priestor pre získanie praktických vedomostí a zručností študentov. V rámci aktivity budú vypracované návrhy študijných programov ako požiadavka vedomostnej spoločnosti a zamerania stredných odborných škôl, ktoré realizujú školské vzdelávacie programy v príbuzných študijných oblastiach. Aktivita má za cieľ vytvoriť možnosť zachovania kontinuity stredoškolského a vysokoškolského štúdia.

Čiastkové ciele:
Inovácia a vytvorenie špecializovaných kurzov v študijnom odbore krajinárstvo, záhradníctvo a krajinná a záhradná architektúra.
Pripraviť akreditačné spisy 3 bakalárskych študijných programov:

  • arboristika v študijnom odbore krajinná a záhradná architektúra,
  • odpadové hospodárstvo v študijnom odbore krajinárstvo,
  • geografické informačné systémy v študijnom odbore krajinárstvo.

2.1 Podpora nových doktorandov na FZKI SPU v Nitre
Cieľom aktivity je vytvorenie nových miest a následne prijatie nových doktorandov v rámci študijných programoch Záhradníctvo, Krajinné inžinierstvo a Záhradná a krajinná architektúra. Prostredníctvom tejto aktivity bude novým doktorandom zabezpečený priestor pre rozvoj ich schopností a zručností, čo bude tiež viesť k zvýšeniu kvality vzdelávania ale tiež výskumu a vývoja na FZKI SPU v Nitre.

3.1 Vytvorenie študijného modulu v anglickom jazyku
Cieľom aktivity je zvýšiť úroveň vzdelávania študentov FZKI SPU v Nitre študijných odborov Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra. Kreovaním podmienok pre mobilitu študijných skupín formou komplexného modulu vo výučbe študentov II. stupňa štúdia umožniť študentom FZKI študovať aj v anglickom jazyku. Overenie nastavenia študijných modulov v spolupráci s Universytet Rolniczy v Krakove, Poľsko a Mendelovou Univerzitou v Brne, ČR.

Aktivita vytvorí pracovné prostredie pre učiteľov, doktorandov a študentov v záujme racionalizácie a skvalitnenia študijných odborov inováciou foriem vzdelávania a vedeckej výchovy s cieľom podpory transferu poznatkov a inovácií na medzinárodnej úrovni a ich následnú aplikáciu do procesu výučby a vedeckej výchovy doktorandov.

4.1 Zvýšenie kompetenčného profilu a podpora mobility učiteľov a doktorandov
Cieľom aktivity je zvýšenie kvality študijných programov pomocou akademickej mobility učiteľov a doktorandov v spolupráci s podnikateľským sektorom a zvýšenie kompetenčného profilu učiteľov a doktorandov vo vyučovacom procese.Vytvorením tímu z akademických (učitelia, doktorandi) a podnikateľských pracovníkov a naplánovanie odborných a výskumných mobilít a exkurzií sa zvýšia odborné a jazykové kompetencie učiteľov a doktorandov.