Opis projektu

Názov projektu:
Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Kód ITMS:  26110230094
Operačný program:  Vzdelávanie
Spolufinancovaný z:
Európsky sociálny fond
Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Prioritná os 1.  Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.2   Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Celkové oprávnené výdavky: 1 232 210,68 EUR
z toho NFP: 1 170 600,14 EUR
Vlastné zdroje: 61 610,54 EUR

Cieľ projektu:
Podporou zvyšovania kvality vzdelávania a výskumu a vývoja na FZKI SPU v Nitre zvýšiť jej konkurencieschopnosť a prispôsobiť ju potrebám znalostnej spoločnosti.

Špecifický cieľ projektu 1:
Prispôsobením vysokoškolského vzdelávania na FZKI v Nitre edukatívnej spoločnosti zvýšiť jej konkurencieschopnosť v oblasti vzdelávania a výskumu a vývoja.

Špecifický cieľ projektu 2:
Podporou nových doktorandov na FZKI SPU v Nitre zvýšiť kvalitu a rozvíjať ľudské zdroje vo výskume a vývoji.

Špecifický cieľ projektu 3:
Vznikom spoločného študijného modulu v AJ na FZKI podporiť spoluprácu s organizáciami výskumu a vývoja na medzinárodnej úrovni.

Špecifický cieľ projektu 4:
Zvýšenie kvality študijných programov pomocou mobility učiteľov a doktorandov v spolupráci s podnikateľským sektorom a zvýšenie ich kompetenčného profilu.

Aktivity projektu:

  • 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na              FZKI SPU v Nitre
  • 2.1 Podpora nových doktorandov na FZKI SPU v Nitre
  • 3.1 Vytvorenie študijného modulu v anglickom jazyku
  • 4.1 Zvýšenie kompetenčného profilu a podpora mobility učiteľov a doktorandov