4.1

Názov  aktivity:
4.1 Zvýšenie kompetenčného profilu a podpora mobility učiteľov a doktorandov

Cieľom aktivity je zvýšenie kvality študijných programov pomocou akademickej mobility učiteľov a doktorandov v spolupráci s podnikateľským sektorom a zvýšenie kompetenčného profilu učiteľov a doktorandov vo vyučovacom procese. Vytvorením tímu z akademických (učitelia, doktorandi) a podnikateľských pracovníkov a naplánovanie odborných a výskumných mobilít a exkurzií sa zvýšia odborné a jazykové kompetencie učiteľov a doktorandov.
1. Mobility učiteľov a doktorandov v spolupráci s podnikateľským sektorom
4 odborné etapy riešenia:

  • Vytvorenie databázy podnikateľských subjektov.
  • Vytvorenie informačno-komunikačného centra pre komunikáciu a sprostredkovanie informácií medzi FZKI SPU v Nitre a podnikateľskými subjektmi.
  • Analýza databázy podnikateľských subjektov a následný výber najvhodnejších subjektov z praxe pre vytvorenie spoločného tímu pre výber a plánovanie mobilít ako odborných exkurzii doma a v zahraničí, krátkodobé a dlhodobé mobility odborné, výskumné a tiež zvýšenie jazykových kompetencií.
  • Realizácia samotných exkurzií a mobilít.

2. Zvýšenie IT kompetencií učiteľov a doktorandov ako základ pre reengineering študijných odborov
Cieľom je vyškoliť a certifikovať učiteľov a doktorandov vo vybraných odborných softvéroch, ktoré pokrývajú odborné profil študijných odborov krajinárstvo a krajinná a záhradná architektúra pre účely implementácie týchto poznatkov do vyučovacieho a vedeckého procesu.
Zvyšovanie IT gramotnosti ako podpory kariérneho rastu a zvyšovania kompetenčného profilu učiteľov a doktorandov. Výstupom bude aj zriadenie 2 špecializovaných cvičební.