2.1

Názov aktivity 2.1
Podpora nových doktorandov na FZKI SPU v Nitre

Cieľom aktivity je vytvorenie nových miest a následne prijatie nových doktorandov v rámci študijných programoch Záhradníctvo, Krajinné inžinierstvo a Záhradná a krajinná architektúra.
Prostredníctvom tejto aktivity bude novým doktorandom zabezpečený priestor pre rozvoj ich schopností a zručností, čo bude tiež viesť k zvýšeniu kvality vzdelávania, ale tiež výskumu a vývoja na FZKI SPU v Nitre.

Doktorandi ako nevyhnutná súčasť vedecko-výskumného a aj pedagogického kolektívu univerzity predstavujú budúcnosť pre rozvoj vedeckého bádania a transferu najnovších poznatkov nielen do vzdelávacieho procesu, ale aj do praktických aktivít a činností.
Hlavným cieľom aktivity je vytvorenie 6 miest pre nových doktorandov pre študijné programy Záhradníctvo, Krajinné inžinierstvo a Záhradná a krajinná architektúra, čím dôjde k podpore rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji a tým aj k zvýšeniu kvality vzdelávania na FZKI SPU v Nitre.

Noví doktorandi sa budú podieľať nielen na pedagogickom procese, ale budú môcť rozvíjať aj vlastnú vedecko-výskumnú činnosť, čím prispejú k zviditeľneniu a pozitívnej propagácií univerzity a fakulty nielen doma, ale aj v zahraničí.

Hlavným výstupom bude 6 novoprijatých doktorandov, ktorí budú vyvíjať úsilie na zabezpečenie rozvoja výskumu a vývoja na FZKI SPU v Nitre prostredníctvom publikácií a prezentácií výsledkov vlastnej vedeckej práce, účasti na konferenciách a seminároch, prípadne participácii na projektoch fakulty (VEGA, KEGA, atď.).

Spätnú väzbu bude možné získať prostredníctvom analýzy vedeckých výsledkov novoprijatých doktorandov, či už prostredníctvom počtu a významnosti ich publikácií v zborníkoch, vedeckých časopisoch, účasti a vystúpení na konferenciách a seminároch organizovaných domácimi aj zahraničnými inštitúciami, participácií na projektoch, prípadne iných úspechov nových doktorandov v oblasti ich činnosti.