3.1

Názov aktivity: 
3.1 Vytvorenie študijného modulu v anglickom jazyku

Cieľom aktivity je zvýšiť úroveň vzdelávania študentov FZKI SPU v Nitre študijných odborov Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra. Kreovaním podmienok pre mobilitu študijných skupín formou komplexného modulu vo výučbe študentov II. stupňa štúdia umožniť študentom FZKI študovať aj v anglickom jazyku. Overenie nastavenia študijných modulov v spolupráci s Universytet Rolniczy v Krakove, Poľsko a Mendelovou Univerzitou v Brne, ČR.
Aktivita vytvorí pracovné prostredie pre učiteľov, doktorandov a študentov v záujme racionalizácie a skvalitnenia študijných odborov inováciou foriem vzdelávania a vedeckej výchovy s cieľom podpory transferu poznatkov a inovácií na medzinárodnej úrovni a ich následnú aplikáciu do procesu výučby a vedeckej výchovy doktorandov.

Aktivita sa skladá zo 3 odborných činností:

 • Porovnanie štruktúry študijných odborov na FZKI a partnerských univerzitách
  Porovnanie a selekcia povinných a povinne voliteľných predmetov študijných programov: Záhradníctvo, Krajinné inžinierstvo a Záhradná a krajinná architektúra medzi FZKI a zahraničnými univerzitami.
 • Príprava pedagogickej dokumentácie modulov a vypracovanie prednášok a príručiek na cvičenia v anglickom jazyku
  Podrobný opis študijných modulov a ich štruktúry pre študijné programy Krajinné inžinierstvo, Záhradníctvo, Záhradná a krajinná architektúra s ECTS parametrami.
  Vypracovanie informačných listov zaradených (povinné a povinne voliteľné predmety v rámci modulov) predmetov. Vypracovanie pedagogickej dokumentácie jednotlivých zaradených predmetov.
 • Pilotná fáza overenia modulu vo vyučovacom procese. Výučba v anglickom jazyku.
  Študijné moduly by mali svojou systematickosťou a multikultúrnosťou prispieť k rozšíreniu vedomostí a praktických zručností študentov študijných programov Záhradníctvo, Krajinné inžinierstvo, Záhradná a krajinná architektúra, ako aj zahraničných študentov študujúcich na FZKI.
  Realizácia Modulov by mala prispieť k zdokonaleniu jazykových schopností študentov, odbornej komunikácie na medzinárodnej úrovni, ku zvýšeniu vedomostí a zručností v odbore a aj zvýšeniu osobných kompetencií pobytom v multikultúrnom kolektíve a cieľom je zvýšiť možnosti uplatnenia na profesnom európskom trhu práce.
  Študijné moduly budú nástrojom začlenenia zahraničných študentov medzi domácich študentov, čo prispeje k ich adaptácii v cudzom prostredí.