Publicita

Aktuálne informácie o projektových aktivitách nájdete na stránke Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre


 

V zmysle všeobecného nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, článku 5 vykonávacieho nariadenia Európskej komisie č. 1828/2006, resp. v zmysle nariadení a odporúčaní aktuálnej verzie Manuálu pre informovanie a publicitu vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiacim orgánom pre OP Vzdelávanie a pre OP Výskum a vývoj, boli v rámci oblasti informovania a publicity v rámci realizovaného projektu navrhnuté a realizované nasledovné opatrenia:

  • veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)
  • informačná tabuľa (plagát)
  • samolepka

 

Článok v tlačenej a elektronickej verzii univerzitného časopisu Poľnohospodár

Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na FZKI
Pondelok, 30 Jún 2014 18:50, Martin Pikalík, Poľnohospodár 19-20/58, str. č. 37
E-mail Tlačiť

FZKI SPU implementuje v rámci OP Vzdelávanie projekt Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (ITMS 26110230094), spolufinancovaný Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre ŠF EÚ.

Jeho cieľom je zvýšiť kvalitu a kompetencie vzdelávania na fakulte prostredníctvom inovácií študijných programov (ŠP), vytvorením miest pre nových doktorandov, zostavením anglických študijných modulov a podpory mobilít učiteľov a doktorandov. Jednotlivé čiastkové ciele projektu sú rozdelené do 4 aktivít s dobou riešenia od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2015. Cieľom prvej aktivity je zatraktívniť ŠP a vytvoriť priestor pre získanie praktických vedomostí a zručností študentov najmä realizáciou letných škôl a praktických kurzov. Ďalšia aktivita je zameraná na podporu štúdia 3. stupňa, pričom počas trvania projektu sa vytvorilo 6 nových doktorandských miest pre ŠP záhradníctvo, krajinné inžinierstvo a záhradná a krajinná architektúra. Fakulta tým podporuje rozvoj ľudských zdrojov vo vybraných oblastiach výskumu. Naplnením cieľov tretej aktivity – vytvorením študijných modulov v anglickom jazyku – sa vytvorí priestor a zvýšia kompetencie študentov FZKI pre štúdium v zahraničí, čím sa dosiahne transfer poznatkov a inovácií na medzinárodnej úrovni a ich následná implementácia v procese vzdelávania. Poslednou aktivitou projektu je zvýšenie kompetenčného profi lu a podpory mobility učiteľov a doktorandov v spolupráci s podnikateľským sektorom. Do projektu podporeného celkovou sumou 1 232 210,68 eur budú zapojení aj odborníci z praxe a zahraniční lektori, ktorí svojimi poznatkami prispejú k skvalitneniu procesu vzdelávania na fakulte.
Ing. Martin Pikalík, PhD., FZKI

 

LOGO asfeuLOGO euprojektfzki2

Orignál e-verziu článku nájdete tu.
Celé číslo časopisu nájdete tu.